24 uurs service 7 dagen per week 365 dagen per jaar

Septic tank

De septische put, in Nederland vaak septic tank of septictank of IBA systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater)genoemd, is een waterdichte bak waarop het riool van een huis is aangesloten. In de septische put worden de bezinkbare deeltjes van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Een deel van de bezonken deeltjes verteert en de vloeistof wordt geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook wordt het water dat uit de septische put stroomt soms verder gereinigd in een rietland of helofytenfilter. Daar waar geen oppervlaktewater is, wordt op de bodem geloosd via een infiltratievoorziening, bijvoorbeeld een zak- of stapelput.

Septische putten waren vroeger nodig omdat het water dat in de riool geloosd werd zonder meer in de natuur terecht kwam. Heden ten dage wordt het meeste afvalwater via het riool naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar gezuiverd. Voorzuivering in een septische put is dan contraproductief; het vuil komt verdund in de zuiveringsinstallatie terecht, en dit belet een goede zuivering. Daar waar geen riool aansluiting mogelijk is, is de septic tank nog steeds de voorgeschreven voorziening.


Zorgplicht

In Nederland waren er in 2004 nog 160.000 percelen niet aangesloten op een riool dat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie leidt. In de Wet Milieubeheer staat dat een gemeente verplicht is (de zogenaamde zorgplicht) al het afvalwater in te zamelen dat binnen haar grenzen vrijkomt, tenzij dit niet doelmatig geacht wordt. De doelmatigheid is een subjectief begrip dat door elke provincie bepaald wordt. In grote lijnen komt het er meestal op neer dat als de kosten van aansluiting op de riolering van een of meerdere percelen hoger is dan een bepaald drempelbedrag de gemeente niet verplicht is om riolering aan te leggen.

De gemeente kan dan bij de provincie ontheffing van haar zorgplicht aanvragen. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel verplicht is het afvalwater ter plaatse te zuiveren conform de geldende lozingenbesluiten. Alle percelen die niet aangesloten zijn op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkende voorziening te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Op veel plaatsen wordt dit door gemeente en waterschap komende jaren ingevuld. Uiteindelijk zullen naar verwachting zo’n 40.000 percelen niet op de riolering aangesloten worden en dus voorzien worden van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater.

Ontstoppingsbedrijf J. van Elp uit de regio Lochem regelt het voor u!